การพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainability

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด ยึดถือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งหัวข้อหลักที่ทางบริษัทให้ความสำคัญและตระหนักอยู่เสมอ

1) โครงการ Green Factory: ทางบริษัทร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพลังงานทดแทนและเสริมสร้างการประหยัดพลังงาน โดยการก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ขนาดกำลังการผลิต 4.68 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทยอยก่อสร้างในปี 2562 และแล้วเสร็จในปี 2563 เพื่อส่งเสริมพลังงานทางเลือกที่ไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและบรรเทาภาวะโลกร้อน

2) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลราชธานี

3) กิจกรรม CSR ร่วมกับบริษัท Sea Value – สนับสนุนระบบนํ้าดื่มเพื่อการอุปโภคบริโภค