บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด ยึดถือการประสานงานเป็นทีมทั้งกับลูกค้า, ผู้ส่งมอบ, องค์กรที่เกี่ยวข้องและพนักงานภายในบริษัท

เราเน้นการทำงานเป็นทีมและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีทั้งในส่วนของการทำงานและความสัมพันธ์ส่วนบุคคล เราเชื่อว่าการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและการให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้า มีจุดเริ่มต้นมาจากความตั้งใจอันดีของพนักงานทุกคน ความอดทนที่พร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายของเนื้องาน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพการทำงานในระยะยาว

ทางบริษัทมองหาบุคลากรที่กระตือรือร้นในการทำงานและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จร่วมกับเรา เราต้องการให้คุณเติบโตในหน้าที่การงานและพัฒนาปรับปรุงทักษะของคุณอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความรู้ทางเทคนิคและการติดต่อสื่อสารซึ่งมีความจำเป็นในปัจจุบัน

การประเมิน

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด ถือว่าความทุ่มเทและความสำเร็จของคุณคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจ เราใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลโดยดูจากศักยภาพในการทำงาน ความประพฤติและทัศนคติที่มีต่อหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน

เรามีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพในการทำงานอยู่เสมอ

การเป็นที่ยอมรับ

เรายึดถือในความก้าวหน้าและการพัฒนาของพนักงานอยู่เสมอ การเป็นที่ยอมรับของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าย่อมเป็นแรงผลักดันให้คุณมีกำลังใจ ในการทำงานต่อไป เราอยากให้คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองกรของเรา การสื่อสารเป็นสิ่งที่เราสนับสนุนให้เกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกขั้นตอนโดยไม่แบ่งหน้าที่หรือตำแหน่งงาน

มุมนักศึกษา

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด ยินดีรับสมัครนักศึกษาจากสถาบันต่างๆเข้าฝึกงาน และยังเปิดโอกาสสำหรับผู้สมัครที่มีความสามารถและต้องการทำงานในสภาวะแวดล้อมที่ท้าทายในการทำงานระยะยาวต่อไป

เราเปิดกว้างสำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และอาชีวะศึกษาที่ต้องการประสบการณ์การทำงานในสถานการณ์จริง เราคาดหวังว่าคุณจะได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆจากเรา ณ ที่นี่ เราปฏิบัติต่อคุณเปรียบเสมือนคุณคือพนักงานในบริษัทของเราพร้อมทั้งค่าตอบแทนอันเห็นสมควร

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

วิศวกรรม ระดับหัวหน้าแผนก/ รองหัวหน้าแผนก/ หัวหน้าหน่วย

คุณสมบัติ:

-เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

-การศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆ หรือเทียบเท่า หรือ หากมีประสบการณ์ด้านสาขาอาชีพ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

-มีภาวะเป็นผู้นำ

-มีทักษะการตรวจสอบ ควบคุมผลิตภัณฑ์ และวิเคราะห์ปัญหา

-มีทักษะด้านการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้

-มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

-มีความคล่องตัวสูง และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, สุขภาพแข็งแรงดี และเข้ากะได้

ช่างซ่อมบำรุง, ช่างเทคนิค, และช่างไฟฟ้า

คุณสมบัติ:

-เพศชาย อายุ 20 – 35 ปี

-วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ ม.3 ขึ้นไปและมีประสบการณ์

-เข้ากะได้

-มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

-มีทักษะการควบคุม แก้ไข และจัดระบบซ่อมบำรุงเครื่องจักร

-มีทักษะการติดตั้งระบบไฟฟ้า และงานสาธารณูปโภค

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC)

คุณสมบัติ:

-การศึกษา ม.6 – ปวส. หรือ ม.3 และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

-มีทักษะการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

-มีทักษะด้านการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้พอใช้-เข้ากะได้

กรอกใบสมัครงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่: