เกี่ยวกับเรา About us

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด (คศ 1986) เป็นผู้นำบรรจุภัณฑ์โลหะทางด้านอาหารสำเร็จรูปในประเทศไทย เราอาศัยปัจจัยสำคัญ อาทิ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพในการผลิต การควบคุมคุณภาพในทุกรายละเอียดของสินค้า และ เน้นถึงหัวใจของการให้บริการลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้สินค้า และบริการของบริษัทฯเป็นที่น่าเชื่อถือและสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าและตลาดบรรจุภัณฑ์โลหะทั้งในประเทศและทั่วโลก

เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดยเน้นถึงความปลอดภัย, ความเป็นมาตรฐานสากล, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ

วิสัยทัศน์บริษัท

นำมาซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ให้ความปลอดภัยในการจัดเก็บต่ออาหารและเครื่องดื่ม และสร้างคุณค่าให้กับสินค้าของลูกค้าทุกท่าน

เป้าหมายบริษัท

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เราไม่หยุดที่จะนำนวัตกรรมใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าอย่างยั่งยืน

นโยบายบริษัท

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของสินค้า การรักษาความสัมพันธ์อันดีและทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องฯ เรายึดถือความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรเป็นที่ตั้ง และดำเนินธุรกิจตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ยุติธรรม และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โลหะกิจเป็นบริษัทที่พร้อมต่อการทำงานและการทำธุรกิจร่วมกับผู้ผลิตและลูกค้าเสมอไป เรายังให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดสังคมที่ปลอดภัย แข็งแรง และมีความเอื้ออาทรกัน