Coating/Printing services (บริการเคลือบ และพิมพ์สี)

Coating/Printing services (บริการเคลือบ และพิมพ์สี)

Printing/Coating Service: ทางบริษัทมีบริการพิมพ์สีและเคลือบให้กับลูกค้าด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน